1. Головна
  2. /
  3. Про заклад
  4. /
  5. Спеціалізація

Спеціалізація

КАЛИНІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – спеціальна школа) – заклад загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття першого (початкова освіта) та другого (базова середня освіта) рівня повної загальної середньої освіти особам з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку.Спеціальна школа – заклад загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями. Головна мета діяльності спеціальної школи – створення умов для здобуття загальної середньої освіти дітьми, які мають інтелектуальні порушення, успішної соціальної адаптації шляхом комплексної корекційно- розвиткової роботи та психолого-педагогічної реабілітації. Головними завданнями спеціальної школи є: забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими інтелектуальними порушеннями, на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку; забезпечення в освітньому процесі системного психолого- педагогічного супроводження з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців); розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого та критичного мислення учнів (вихованців), здійснення їх допрофесійної підготовки та соціалізації; сприяння засвоєнню учнями (вихованцями) норм етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок; сприяння всебічному розвитку учнів (вихованців); сприяння набуттю ключових компетентностей учнями ( вихованцями), запровадження педагогіки партнерства, надання консультацій5батькам або іншим законним представникам учня (вихованця) з метою забезпечення їх активної участі в освітньому процесі.

Спеціальна школа забезпечує здобуття загальної середньої освіти на наступних рівнях освіти:початкова освіта – 1-4 класи;базова середня освіта -5-10(11) класи.

Для здобувачів освіти (далі – учнів (вихованців)), які за станом здоров’я можуть оволодіти професією певного кваліфікаційного рівня, за наявності відповідної навчально-матеріальної бази спеціальна школа може відкривати класи з поглибленою професійною орієнтацією. Зарахування учнів (вихованців) до таких класів здійснюється з урахуванням їх побажань (якщо їм не протипоказане навчання за певною спеціальністю) за заявою батьків або інших законних представників.

Здобуття загальної середньої освіти та отримання корекційно- розвиткових послуг у спеціальній школі учнями (вихованцями) здійснюється безоплатно за рахунок державного та місцевих бюджетів, коштів Засновника, інших джерел, не заборонених законодавством.

Виховання у спеціальній школі має корекційну спрямованість та здійснюється під час освітнього процесу і позашкільної роботи. Для всебічного розвитку учнів (вихованців) у спеціальній школі утворюються, зокрема, гуртки за інтересами, спортивні секції або залучаються заклади позашкільної освіти. Виховання здійснюється відповідно до режиму роботи спеціальної школи та спрямовується на формування навичок та компетентностей, необхідних для успішної соціалізації учня (вихованця).